ONTVANG TOT 5,00 CASHCOINS Lebara Mobile

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van EnqueteClub.nl treden in werking per 1 januari 2014.

Artikel 1 - Definities

Onderstaande begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden aangegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis:

 1. EnqueteClub.nl: EnqueteClub.nl is onderdeel van OrangeBuddies Media BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 08193515.
 2. Bezoeker: Eenieder die op enig moment de Website bezoekt of heeft bezocht.
 3. Lid: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met EnqueteClub.nl, in Nederland woonachtig of gevestigd is en beschikt over een Nederlands bankrekeningnummer.
 4. Webwinkel: De webwinkel die op haar website producten en/of diensten aanbiedt en waar Lid met een link via de Website naartoe wordt geleid om voor CashCoins in aanmerking te komen.
 5. Overeenkomst: Een afspraak, overeenkomst of contract tussen EnqueteClub.nl en Lid, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.
 6. Transactie: Een transactie is een aankoop van een product of dienst bij de Webwinkel die uitgevoerd wordt door een Lid op de website van de Webwinkel. De Transactie is geslaagd als de Webwinkel de aankoop heeft goedgekeurd.
 7. Account: De (persoonlijke) omgeving van het Lid waarop de status van het Tegoed staat en persoonlijke gegevens kunnen worden gewijzigd.
 8. Vergoeding: Op de Website van EnqueteClub.nl worden de vergoedingen weergegeven die bij een Transactie bij een Webwinkel van toepassing kunnen zijn. De vergoeding (een vast bedrag per aankoop of een percentage van het totale aankoopbedrag) varieert per Webwinkel en eventueel per product of dienst.
 9. Tegoed: Zie artikel 4 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden.
 10. Review: Bespreking, kritiek of recensie betreffende een Webwinkel.
 11. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 12. Website: http://www.enqueteclub.nl

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen/transacties van EnqueteClub.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 2. Op de vergoedingen, die op de Website worden weergegeven, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze aanvullende voorwaarden staan duidelijk vermeld bij de informatie over de betreffende Webwinkel op de Website.

Artikel 3 - Inschrijving

 1. Om gebruik te kunnen maken van de door EnqueteClub.nl aangeboden vergoedingen en overige diensten/modules dient Lid zichzelf te registreren op de Website. Lid ontvangt van EnqueteClub.nl na registratie een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee het Account (en daarmee het Tegoed) kan worden beheerd. De inschrijving bij EnqueteClub.nl en het gebruik van EnqueteClub.nl is kosteloos. De Bezoeker is gehouden het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door te registreren, verklaart hij dat ook te hebben gedaan. Hij verklaart daarbij tevens dat hij is bevoegd om gebruik te maken van de Website en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden te handelen.
 2. Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk en mogen niet aan derden worden verstrekt. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet overdraagbaar.
 3. Lid moet de door EnqueteClub.nl aan Lid verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. EnqueteClub.nl is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Lid, die zich aanmeldt op de Website, ook daadwerkelijk het Lid is. Lid dient EnqueteClub.nl op de hoogte te stellen als Lid een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. EnqueteClub.nl heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
 4. Het is Lid slechts toegestaan één Account per persoon te gebruiken. Het beheren dan wel aanmaken van meerdere Accounts door Lid is niet toegestaan.

Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden

 1. De vergoeding wordt aangeboden door EnqueteClub.nl en niet door de Webwinkel. Van EnqueteClub.nl krijgt Lid een geldbedrag na een geslaagde Transactie. Deze vergoeding of het geldbedrag wordt niet weergegeven in het bestelproces bij de Webwinkel. De Korting wordt vertaald naar een CashCoins en na een geslaagde Transactie bijgeschreven op het Account van het Lid (het "Tegoed"). Het Tegoed is inclusief BTW. Een vergoeding vertegenwoordigt geen geldelijke waarde totdat de Webwinkel goedkeuring heeft gegeven en deze door EnqueteClub wordt vrijgegeven. Vanaf het moment van aanvraag van uitbetaling is de waarde van 1 CashCoin gelijk aan 1 Euro.
 2. Lid dient de website van een Webwinkel te bezoeken via een link, die wordt getoond op de website van EnqueteClub.nl. Zonder de door EnqueteClub.nl aangegeven link is het niet mogelijk voor Lid om een vergoeding te ontvangen. Bovendien dient Lid ingelogd te zijn op de Website van EnqueteClub.nl om een vergoeding te ontvangen. Het is belangrijk dat Lid de browser tijdens het bestelproces niet sluit of naar een andere website surft. Anders kan de vergoeding niet aan Lid worden toegekend.
 3. Lid dient cookies niet uit te schakelen. Uitschakeling van cookies heeft tot gevolg dat Transacties niet kunnen worden geregistreerd door de Website en de Webwinkel. De vergoeding kan in dat geval niet worden toegekend aan Lid. Lid dient kennis te hebben genomen van de Lid PC-check – toegankelijk via het menu-item Help op de Website – en zal handelen in overeenstemming met de hierin opgenomen technische eisen ten aanzien van de registratie van Transacties en het toekennen van de vergoeding.
 4. Indien Lid de aankoop via een Webwinkel geheel of gedeeltelijk annuleert dan wel retourneert, komt de vergoeding te vervallen (in dat geval wordt de Transactie aangemerkt als 'afgekeurd'). Voorgenoemde kan zowel voor als na het uitkeren van het Tegoed geschieden.
 5. Een Tegoed wordt pas toegekend als de Webwinkel aan EnqueteClub.nl heeft doorgegeven dat de transactie, betreffende de aankoop, is geslaagd. EnqueteClub.nl heeft geen enkele invloed op de beslissing van de betreffende Webwinkel om de transactie als een geslaagde transactie aan te merken.
 6. De status van een Transactie wordt door een Webwinkel aan EnqueteClub.nl gerapporteerd. EnqueteClub.nl gaat ervan uit dat deze rapportage juist is en sluit aansprakelijkheid in het geval van foutieve rapportages ten aanzien van Lid uit. Lid dient zelf zorg te dragen voor voldoende bewijs indien de rapportages van een Webwinkel onjuist zijn en deze aan EnqueteClub.nl te overleggen.
 7. EnqueteClub.nl krijgt een provisie van de Webwinkels die bij haar zijn aangesloten. Indien een Webwinkel ten aanzien van deze provisie jegens EnqueteClub.nl niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt er geen Tegoed bijgeschreven op het account van Lid.
 8. EnqueteClub.nl geeft Lid geen enkele garantie dat de vergoeding in combinatie met andere spaar- of kortingsacties kan worden gebruikt (bijvoorbeeld kortingsacties van de Webwinkel zelf). EnqueteClub.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het afkeuren van een Transactie door een Webwinkel op basis hiervan noch voor enige schade hierdoor onstaan.
 9. Daar waar de vergoeding gebaseerd is op een munteenheid anders dan de Euro is deze onderhevig aan de wisselkoers op het moment dat de transactie door de Webwinkel is aangemerkt als 'goedgekeurd'.
 10. Indien een Transactie 48 uur na aankoop niet in het account van Lid wordt vermeld kan Lid een ticket indienen om de niet-geregistreerde aankoop te melden. Dit dient te gebeuren binnen 30 dagen na aankoop. EnqueteClub.nl zal zich inzetten uit te zoeken waarom de aankoop niet geregistreerd is en of de vergoeding kan worden toegekend. EnqueteClub.nl is niet verplicht niet-geregistreerde aankopen die ouder zijn dan 30 dagen in behandeling te nemen.
 11. Lid onthoudt zich ervan overige Leden en/of Webwinkels te hinderen of schade toe te brengen. Het is Lid verboden processen of programma's op te starten waarvan Lid weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks EnqueteClub.nl, andere Leden of Webwinkels, hindert of schade toebrengt. EnqueteClub.nl is in het voorgenoemde geval bevoegd om het account van Lid af te sluiten en een eventueel Tegoed te laten vervallen.
 12. Het Account van Lid wordt afgesloten en het Tegoed komt te vervallen indien EnqueteClub.nl een vermoeden heeft van fraude of misbruik door Lid.
 13. EnqueteClub.nl behoudt zich het recht voor een vergoeding zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.
 14. Lid zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door EnqueteClub.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker.
 15. EnqueteClub.nl is niet aansprakelijk voor fouten in de prijzen op de website van Webwinkels.
 16. Vergoeding geldt alleen voor transacties die geheel online worden gedaan, vergoeding is n.v.t. op telefonische aankopen of aankopen in fysieke winkels. Ook als de Transactie online bij EnqueteClub.nl is gestart, maar telefonisch of op andere wijze is afgerond of aangepast, komt de Vergoeding van EnqueteClub.nl te vervallen.

Artikel 5 - Gebruiksvoorwaarden nieuws

 1. Lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de nieuwsrubriek op de Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig lid. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat Lid:
  • alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van de nieuwsrubriek in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel van EnqueteClub.nl; 
  • geen handelingen zal verrichten die in strijd zijn met wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de rechten van derden;
  • geen berichten zal plaatsen die seksueel georiënteerd of pornografisch, bedreigend, beledigend en/of discriminerend zijn;
  • geen berichten zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schendt; 
  • geen berichten van EnqueteClub.nl of andere Leden zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken; 
  • geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere Bezoekers en/of Leden; 
  • geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden aan andere Leden of Bezoekers van de Website.  
 2. Lid is zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij op de nieuwsrubriek op de Website plaatst. Indien de inhoud van zijn bericht onrechtmatig is, kan Lid daar zelf voor aansprakelijk worden gehouden. EnqueteClub.nl kan niet garanderen dat de inhoud van de berichten van Leden in de nieuwsrubriek rechtmatig en/of juist zijn.
 3. Lid erkent dat EnqueteClub.nl niet verplicht is om uit eigen beweging berichten van Leden op wat voor wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing van het bericht, noch daarna.
 4. Indien EnqueteClub.nl tot het inzicht komt dat bepaalde berichten in de nieuwsrubriek op de Website niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoen, is zij bevoegd deze berichten naar eigen goeddunken te verwijderen danwel aan te passen.
 5. EnqueteClub.nl is bevoegd om aanpassingen te verrichten aan berichten in de nieuwsrubriek op de Website om de algehele kwaliteit en/of leesbaarheid van de Website te vergroten. Daarbij zal EnqueteClub.nl de algehele indruk en/of strekking van de berichten niet of zo min mogelijk aantasten.
 6. Lid verklaart dat hij – door het plaatsen van teksten, foto’s en andere content op de Website – geen inbreuk maakt op enig auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom dat aan een ander toebehoort.
 7. Lid vrijwaart EnqueteClub.nl van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuk op rechten van derden die door Lid zijn gepleegd met gebruikmaking van de Website, of uit schending van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Lid verleent aan EnqueteClub.nl kosteloos alle rechten en/of toestemmingen die noodzakelijk zijn om berichten van Lid op de Website te kunnen plaatsen. In ieder geval wordt verleend een onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare niet-exclusieve licentie om het werk openbaar te maken. De verleende rechten en/of toestemmingen gelden tenminste zolang als Lid een Profiel heeft op de Website en Lid niet te kennen heeft gegeven dat hij zijn Profiel wenst te laten verwijderen.
 9. Eenieder kan EnqueteClub.nl in kennis stellen van gedragingen of berichten van Leden die jegens hem onrechtmatig zijn.
 10. EnqueteClub.nl hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (‘klagers’) een klacht kunnen indienen. Als een klacht naar het oordeel van EnqueteClub.nl gerechtvaardigd is, is EnqueteClub.nl gerechtigd om het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is EnqueteClub.nl in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Lid te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. EnqueteClub.nl zal Lid informeren over het verloop van deze procedure.
 11. Bij herhaaldelijke klachten en/of het overtreden van deze Algemene Voorwaarden is EnqueteClub.nl gerechtigd Lid de toegang tot de Website te ontzeggen.
 12. Lid vrijwaart EnqueteClub.nl voor alle schade als gevolg van bovenstaande. EnqueteClub.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Lid lijdt door het ingrijpen van EnqueteClub.nl in het kader van de klachtenprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht. 

Artikel 6 - Toolbar software

 1. EnqueteClub.nl verstrekt Lid hierbij het recht de toolbar software te mogen laden, uitvoeren, kopiëren en in beeld te brengen.
 2. De toolbar software wordt Lid beschikbaar gesteld zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juist functioneren.
 3. Lid is zelf verantwoordelijk voor installatie en configuratie van de toolbar software op de door Lid gekozen hardware.
 4. De toolbar software is voorzien van een module welke van tijd tot tijd updates ophaalt via het internet van servers van de EnqueteClub.nl website. Deze updates kunnen fouten herstellen of nieuwe functionaliteiten toevoegen aan de toolbar software.
 5. Updates worden alleen verstrekt voor de meest recente versie van de toolbar software.

Artikel 7 - Uitkering Tegoed

 1. Het Tegoed kan op de volgende manieren worden uitgekeerd aan het Lid:
  • Uitbetaling in geld;
  • Uitbetaling in cadeau-artikelen uit de cadeaushop;
  • Uitbetaling in cadeaukaarten;
 2. Lid krijgt het Tegoed door EnqueteClub.nl uitgekeerd indien aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan:
  • het totale Tegoed bedraagt minimaal 25 CashCoins; 
  • Lid heeft een uitbetalingsverzoek gedaan; 
  • Lid heeft actuele en geldige persoons-, adres- en rekeninggegevens ingevoerd; 
  • Lid heeft in overeenstemming gehandeld met onderhavige Algemene Voorwaarden.  
 3. EnqueteClub.nl zal zich inzetten een uitbetalingsverzoek binnen een periode van 3 weken af te handelen. EnqueteClub.nl geeft hiervoor echter geen enkele garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het overschrijden van deze termijn noch voor enige schade hierdoor onstaan.
 4. EnqueteClub.nl keert aan Lid een gedeelte van het Tegoed uit. Het Lid kan kiezen uit een aantal staffels voor hoogte van het uit te betalen Tegoed. Tegoed zal worden uitgekeerd indien Lid een uitbetalingsverzoek doet.
 5. Het Tegoed van Lid is gedurende 12 maanden geldig. Daarna zal het Tegoed worden opgeheven en vervalt elke aanspraak van Lid ten aanzien van het Tegoed.
 6. Het valt binnen de verantwoordelijkheid van Lid om zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste adres-, persoons- en rekeninggegevens. EnqueteClub.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het aanleveren van onjuiste adres-, persoons- of rekeninggegevens noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
 7. Tegoed is niet overdraagbaar aan een andere Lid of een ander Account.
 8. Tegoed in geld kan alleen worden overgemaakt in Euro's naar een geldige Nederlandse bankrekening.

Artikel 8 - Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.
 3. Indien Lid één jaar of langer niet actief is op EnqueteClub.nl, dan heeft EnqueteClub.nl het recht om het Account van Lid op te heffen. Eventuele Tegoeden op het Account van Lid komen dan te vervallen.

Artikel 9- Aansprakelijkheid

 1. EnqueteClub.nl is niet aansprakelijk voor websites van derden en de informatie daarop, waaronder mede begrepen websites van Webwinkels.
 2. EnqueteClub.nl is niet aansprakelijk voor een technisch mankement bij derden, waaronder de Webwinkels, waardoor een Korting of geldbedrag niet aan Lid kan worden toegekend danwel verlies van gegevens door het installeren van software.
 3. De levering en garantie van via EnqueteClub.nl gekochte producten of diensten wordt in het geheel via de Webwinkel afgehandeld. EnqueteClub.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de levering en garantie.
 4. De aansprakelijkheid van EnqueteClub.nl jegens Lid is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal het Tegoed van Lid met een maximum van 50 euro.
 5. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. EnqueteClub.nl kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. EnqueteClub.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de Website.
 6. Lid is verwezen naar zijn/haar eigen fiscaal adviseur voor de fiscale wet- en regelgeving en de hieruit voortvloeiende fiscale consequenties. EnqueteClub.nl aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fiscale gevolgen, in de ruimste zin des woords.

Artikel 10 - Fiscale verantwoordelijkheid

 1. Lid draagt zorg voor een juiste en volledige opgave aan de Belastingdienst van de gegenereerde inkomsten.
 2. Lid draagt zorg voor een juiste en volledige opgave van de opbrengsten in de aangifte omzetbelasting en/of een eventuele aanvraag van ontheffing van de administratieplicht.
 3. Beide partijen zijn, onder verwijzing naar artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting 1968, overeengekomen dat EnqueteClub.nl een periodieke factuur opmaakt van de uitbetalingen. Deze factuur is terug te vinden in het account van het Lid. Iedere factuur maakt het voorwerp uit van de procedure van aanvaarding hiervoor door het Lid.

Artikel 11 - Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat EnqueteClub.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van EnqueteClub.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

 1. De Website, toolbar software en dienstverlening zijn het intellectueel eigendom van EnqueteClub.nl, dan wel aan haar gelieerde ondernemingen en worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals onder andere, maar niet uitsluitend auteursrecht en databankrecht. Het ter beschikking stellen van de Website, toolbar software en dienstverlening strekt niet tot overdracht van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom. Ingeval van schending van de intellectuele eigendomsrechten van EnqueteClub.nl, eindigt het recht om gebruik te maken van de Website.

Artikel 13 - Privacy

 1. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaar je tevens kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de privacyverklaring, welke op de Website te raadplegen is.

Artikel 14 - Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. EnqueteClub.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website, per elektronische berichtgeving of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Lid een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij EnqueteClub.nl heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor Lid van kracht blijven.

Artikel 15 - Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door deze Algemene Voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. EnqueteClub.nl zal in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 5. Bij elektronische communicatie met EnqueteClub.nl geldt de door EnqueteClub.nl ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, waaronder het overzicht van het Tegoed op het account, tenzij Lid kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

Mocht je na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 11 december 2014.

Download de voorwaarden

ONTVANG TOT 5,00 CASHCOINS Lebara Mobile
visit register click click